Fundusze Europejskie

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych celem implementacji innowacji technologicznych w przedsiębiorstwie

Cel projektu: wzrost innowacyjności i potencjału przedsiębiorstwa poprzez skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych wspierających procesy opracowania i implementacji dedykowanego oprogramowania do prowadzenia wirtualnych biur i zarządzania wynajmem pomieszczeń.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-06-0030/18
Dofinansowanie projektu z UE 575 120,00 PLN